Vedtekter

Lover for Vestlandets Harehund Klubb stiftet i 1970

Vedtatt av årsmøtet den 11/04 -2013

Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for
Norsk Kennel Klub (NKK) den __/__-2013

 

Kap 1 Innledende bestemmelser                                              

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde                                          

Klubbens navn er Vestlandets Harehundklubb, og forkortes til VHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde på Vestlandet.

Klubben har verneting der leder bor.

§1-2 Formål                                                                                 

Vestlandets Harehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.
Vestlandets Harehundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner                                                                        

Klubbens organer:

–          Årsmøtet

–          Ekstraordinært årsmøte

–          Styret

–          Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette       

§2-1 Medlemskap                                                                       

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

§2-2 Medlemskontingent                                                          

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

§2-3 Medlemsplikter                                                                  

Medlemmene er forpliktet til å støtte Vestlandets Harehundklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Vestlandets Harehundklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap                                                    

Medlemskap i klubben opphører ved:

a)      Utmeldelse

b)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)      Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)     Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner                                                        

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m. m gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon                                                                    

§3-1 Høyeste myndighet                                                           

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett                                                         

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.   

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling                                                                                                                       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                         

Årsmøtets oppgaver er og:

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)      Behandle årsberetning

d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)      Godkjenne budsjett for neste år

f)       Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt, og kan kun aksepteres dersom kandidater til verv ikke er foreslått i innkallingen eller dersom foreslåtte kandidat av andre grunner ikke er valgbar.

h)      Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i)        Utnevnelse av Æresmedlemmer/Hederstegn. Klubben betaler kontingent for æresmedlemmer.

j)        Velge:

–          Leder for 1 år

–          Nestleder for 2 år

–          Sekretær

–          Kasserer

–          3 styremedlemmer for 2 år

–          2 varamedlemmer for 1 år

–          2 Revisorer med vararevisor for 2 år.

–          Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Se pkt g)

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret mv.                                                                        

§4-1 Styret                                                                                  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon                                                

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, NHKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er og                                                     

–          lede klubben mellom årsmøtene

–          avholde årsmøte

–          drive klubben i samsvar med klubbens formål

–          gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

–          oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, eventuelt redaktør

–          søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

–          oppnevne representant til NKK-regionen årsmøte

–          oppnevne representanter til NHKFs RS.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                                      

§5-1 Valgkomite                                                                         

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor                                                                                

Årsmøtet velger 2 revisorer og 1 vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisorer og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                    

§6-1 Lovendringer                                                                      

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene                                                              

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK via NHKF jf. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.   

§6-3 Oppløsning                                                                         

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NHKF.

Reklamer